Salgs og leveringsbetingelser

Generelle betingelser for alle handler

Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra BJERRING, med mindre andet skriftlig er accepteret af BJERRING. Ved eventuelt uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

Specifikationer

Alle specifikationer på varerne er vejledende.

Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.

Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.

Priser

Priserne er afgivet i danske kroner (DKK). BJERRING kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsatser, afgifter, samt valutakurser m.v.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt leverancer fra udlandet i valuta forhold m.v.

Der tages forbehold for trykfejl i priser og tilbud samt på hjemmesiden.

Priser og betaling:
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering, medmindre andet skriftlig er aftalt.

Ved for sen betaling beregnes kr. 100,00 kr. i rykkergebyr pr. fremsendt rykker, samt 2% i morarente pr. påbegyndt fra forfaldsdato.

Ejendomsret og Ejendomsforbehold

BJERRING forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed.

Levering

Bestilte varer fremsendes med fragtmand, eller anden anerkendt fragtoperatør.

Afhentning af varer kan også ske på BJERRING’S adresse efter nærmere aftale.

Forsinkelse

Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor under force majeure eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. Dette gælder også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.

Såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved skriftlig meddelelse til BJERRING kræve leveringen, og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2uger. Først når det er konstateret, at BJERRING ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist, kan køber hæve aftalen.

Ophævelsen er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftlig.

Køber kan ikke rette nogen erstatningskrav mod BJERRING i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

Mangler

Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 4 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor BJERRING. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende coli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet en påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangels beføjelser.

BJERRING’S ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, medmindre andet skriftlig er aftalt.

Hvis køber ikke skriftlig underretter BJERRING om en mangel inden for de angivende frister, fortaber samtlige mangelbeføjelser.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som BERRING er ansvarlig for, er BERRING altid berettet til at frigøre sig for ansvaret ved at afhjælpe manglen.

Hvis afhjælpning af manglen sker inden for 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod BERRING.

Er afhjælpningen ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

BJERRING er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avance tab eller anden indirekte tab.

BERRING’S erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssig overstige fakturabeløbet af den solgte vare.

Erstatningsansvar

BJERRING er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, eller anden indirekte tab.

BJERRING’S erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

Force Majeure:

Bjerring er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som BJERRING er uden indflydelse på som følge af force majeure.

Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller enhver anden begivenhed som hindre eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af BJERRING’S produktionsapparat.

Force majeure hos en af BJERRING’S leverandører og/eller underleverandør har i forholdet mellem køber og BJERRING samme ansvarsfrihedsbegrundede konsekvens, som force majeure optrådte hos BJERRING selv.

BJERRING har i dette tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

Returret og returvarer:

Køber har ingen fortrydelses- og eller returret.

Har BJERRING accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for BJERRING’S regning, forudsat køber overholder BJERRING’S vejledning vedrørende emballering og forsendelse.

Returvarer skal returneres til BJERRING i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved BJERRING’S fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som BJERRING har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

Produktansvar

BJERRING er kun ansvarligfor personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

BJERRING er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter hvori disse indgår.

I den udstrækning BJERRING måtte blive pålagt produktansvar over for 3. mand, er køber pligtig til at holde BJERRING skadesløs i samme omfang, som BJERRING’S ansvar er begrænset iht. Nærværende bestemmelse. Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra BJERRING’S side.

Montagevejledninger m.v.

Det købte mp alene monteres/benyttes sammen med originale BJERRING dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygningen af scener, tribuner etc.

Montage

Montage er kun inkluderet i prisen, hvis det udtrykkeligt er oplyst. Montagepris forudsætter følgende:

  • Lokalerne skal være ryddet og rengjort, og området foran pladsopstillinger skal være fri til depot- og salingsområde.
  • Ved særlige krav til plan opstilling, skal gulvet være plant, lige som det påhviler køber på forhånd at kontrollere, at gulvet er tilstrækkeligt solidt til den pågældende opstilling.
  • Ved boring af huller i gulvet, hvor der er tæpper, tager vi forbehold for eventuelle skader på gulvtæppet, herunder trækning af tråde.
  • Indkørselsforholdene til bygningen skal være i orden, og leverancen af komponenter skal uhindret kunne afleveres i de lokaler, hvori de skal monteres.
  • Montage skal kunne udføres fortløbende, uden hindring af andre håndværkere. Bjerring sørger for oprydning efter montage, men endelig rengøring er på købers regning og foranledning. Der skal være mulighed for bortskaffelse ad affald i containere ved montagestedet, og omkostningerne hertil afholdes af køber.
  • Arbejdslys iht. Gældende arbejdsmiljøkrav skal foreligge opfyldt – og teknisk strøm skal være føret frem til montagestedet.
  • Nødvendigt hjælpeudstyr, såsom truck, og andet løftegrej, forudsættes vederlagsfrit stillet til rådighed for montørerne.
  • Det skal være muligt at få fat i en beslutningsdygtig person fra køber i hele opstillingsperioden.
  • Er ovenstående krav ikke opfyldt, berettiger det BJERRING’S montører til at standse arbejdet. Køber må betale de meromkostninger, der påløber i forbindelse hermed, i form at vente – kørepenge, overnatning og lignende udgifter. Ventetid faktureres med kr. 450,00 ex. Moms pr. time pr. medarbejder.

Værneting og lovvalg

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved BJERRINGs hjemting.